ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ για το έτος 2017

Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 3.539.520,13
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 171.338,28
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 787.030,65
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 2.444.479,43
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.174.088,92
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 2.163.146,51
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 3.421.513,19
  Σύνολο Πόρων 13.701.117,11
     
Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.025.825,95
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.099.670,68
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 155.844,28
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 0,00
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 251.196,00
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 662.291,73
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 506.842,25
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.205.084,05
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 50.742,28
  Επενδύσεις 0,00
71 Αγορές 268.349,02
73 Έργα 3.530.839,46
74 Μελέτες 687.846,47
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 81.831,00
9111 Αποθεματικό 174.753,94
  Σύνολο Εξόδων και πληρωμών 13.701.117,11