Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου 2013-2014 και αρμοδιότητες αυτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ            

Κίσαμος 2/1/2013

Αριθ. 1

                                                                Αρ.Πρωτ.820

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός  Αντιδημάρχων περιόδου 2013-2014 και αρμοδιότητες αυτών»

 

ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1

 

                                         Ο Δήμαρχος Κισάμου

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 

                                      Αποφασίζει

 

  1. 1.    ΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2014

Για τον Δήμο Κισάμου ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι οι: α) Τουλουπάκης Θεόδωρος του Γεωργίου, β) Κουμάκης Νεκτάριος του Στυλιανού (με αντιμισθία), γ) Μουντάκης Μιχαήλ του Μιχαήλ και δ) Σκορδυλάκης Γεώργιος του Βασιλείου (με αντιμισθία).

 

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 

                   Α. Γενικά καθήκοντα

 

          Οι Αντιδήμαρχοι, στα πλαίσια των κατευθύνσεων που χαράσσει η Εκτελεστική Επιτροπή επικουρούν τον Δήμαρχο :

  1. Στο συντονισμό και προαγωγή του δημοτικού έργου.
  2. Σε θέματα συνεργασίας με ΟΤΑ του Εσωτερικού και Εξωτερικού
  3. Στα, κατά την δημοτική ενότητα ευθύνης τους, καθήκοντα όπως ορίζονται από το άρθρο 59 παρ. 4 α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/10 :

 

Αρθρο 59 Ν 3852/10 παρ. 4.

          Οι αντιδήμαρχοι, εκτός των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει σε αυτούς ο δήμαρχος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες.

       4 α. Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.

       4 β. Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

       4 γ. Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

       4 δ. Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

       4 ε. Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για επίλυση των προβλημάτων τους.

       4 στ. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφασή του ο δήμαρχος που αφορά την ενότητα.

 

                   Β. Ειδικά καθήκοντα (άρθρο 59 παρ. 4 στ  Ν.3852/10)

 

  1. Τουλουπάκης Θεόδωρος, κατά τόπον αντιδήμαρχος για το τμήμα της

δημοτικής ενότητας Κισάμου που ορίζουν οι Τοπικές Κοινότητες, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Κισάμου και της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνου, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α΄ του παρόντος και του συντονισμού των παραπάνω Κοινοτήτων, αναθέτουμε και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

          α. Έκδοση αδειών επιχειρήσεων, Καταστημάτων, Εμπορίου και λοιπών     δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Δήμου.

          β. Συντήρησης και επέκτασης δικτύων Οδοποιίας.

            γ. Καθαριότητα Δήμου.

            δ. Αστικής κατάστασης και Δημοτικής Περιουσίας

 

 

2. Κουμάκης Νεκτάριος με αρμοδιότητες:

α. Οικονομικός προγραμματισμός. Σύνταξη του προσχεδίου του ετήσιου Τεχνικού προγράμματος και του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου.

             β. Παρακολούθηση έργων Εθνικής και Περιφερειακής αρμοδιότητας.

           γ. Συντονισμός και επίβλεψη υλοποίησης αναπτυξιακού σχεδιασμού: i) στην Δημοτική Ενότητα Μυθήμνης και ii) στις Δημοτικές Ενότητες Κισάμου και Ιναχωρίου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κατά τόπους Αντιδημάρχους.

          δ. Συντονισμός και οργάνωση διοικητικού προσωπικού Δήμου.

 

3. Μουντάκης Μιχαήλ του Μιχαήλ κατά τόπο Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α του παρόντος και του συντονισμού των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας, αναθέτουμε και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων::

          α. Παιδείας

            β. Πολιτισμού

            γ. Συνδέσμου με Κοινωφελή Επιχείρηση, Σχολικές Επιτροπές και ΝΠΔΔ.

          δ. Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης    

Επίσης ο κ. Μουντάκης Μιχαήλ του Μιχαήλ ορίζεται αναπληρωτής Δημάρχου για ολόκληρο το έτος 2013.

 

4. Σκορδυλάκης Γεώργιος του Βασιλείου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για το τμήμα  της δημοτικής ενότητας Κισάμου που ορίζουν η Δημοτική Κοινότητα Κισάμου και η Τοπική Κοινότητα Πλατάνου, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α΄ του παρόντος και του συντονισμού παραπάνω Κοινοτήτων,  αναθέτουμε και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

          α. Περιβάλλοντος και πρασίνου κατοικημένων περιοχών

            β. Νεολαίας και Αθλητισμού.

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης  Δήμου Κισάμου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Κουμάκης Νεκτάριος του Στυλιανού.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Κισάμου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Τουλουπάκης Θεόδωρος του Γεωργίου.

Οι τοπικές αρμοδιότητες της Δημοτικής ενότητας Μηθύμνης, δεν εκχωρούνται σε αντιδήμαρχο, αλλά τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. Επίσης οι αρμοδιότητες ύδρευσης- άρδευσης και λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Κόλπου Κισσάμου δεν εκχωρούνται σε αντιδήμαρχο, αλλά τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

 

2. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Ορίζονται εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας οι κάτωθι:

Α΄. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατζουράκης Νικόλαος σε θέματα:

1. Υγείας, Δημόσιας Υγιεινής, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας.

 

 

Β΄. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1 Στην Δημοτική Ενότητα Μηθύμνης ο κ. Ραϊσάκης Γεώργιος, επικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

2. Στην Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου ο κ. Χαραλαμπάκης Παναγιώτης, επικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 

 

Γ΄. ΟΔΟΠΟΙΪΑ

1. Στην Δημοτική Ενότητα Μηθύμνης ο κ. Πατεράκης Μιχάλης, επικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

2. Στην Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου ο κ. Μουντάκης Μιχαήλ του Δημοσθένη επικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 

 

Δ΄. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟ-ΦΩΝ

Σε όλη την έκταση του Δήμου ο κ. Μυλωνάκης Νεκτάριος.

 

 

Ε΄. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Σε όλη την έκταση του Δήμου ο κ. Χριστουλάκης Κωνσταντίνος.

 

 

ΣΤ΄. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Σε όλη την έκταση του Δήμου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καστανοπουλάκης Κωνσταντίνος επικουρώντας τον Δήμαρχο.

 

 

Ζ΄. ΑΘΛΗΣΗ-ΝΕΟΛΑΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Για όλο το Δήμο η κα Βαρουχάκη Μάντυ και ο κ. Κελαϊδής Γιάννης.

 

Η΄. Συγκοινωνιακά θέματα δημοτικής αρμοδιότητας που αφορούν ΚΤΕΛ & ΤΑΞΙ

Για όλο το Δήμο ο κ. Πατεράκης Μιχάλης.

 

Θ΄. Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Ο κ. Χαράλαμπος Πιτσιγαυδάκης.

 

 

 

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

              ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ενδιαφερόμενοι Αντιδήμαρχοι

Υπηρεσίες Δήμου