«Ορισμός Άμισθου Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)»