Είσοδος
 el  en

Είσοδος

Είστε νέος χρήστης; Εγγραφείτε!

Γενικά και ειδικά καθήκοντα αντιδημάρχων δήμου Κίσσαμου

ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
 Α. Γενικά καθήκοντα 
 Οι Αντιδήµαρχοι, στα πλαίσια των κατευθύνσεων που χαράσσει η 
Εκτελεστική Επιτροπή επικουρούν τον ∆ήµαρχο : 
i. Στο συντονισµό και προαγωγή του δηµοτικού έργου. 
ii. Σε θέµατα συνεργασίας µε ΟΤΑ του Εσωτερικού και Εξωτερικού 
iii. Στα, κατά την δηµοτική ενότητα ευθύνης τους, καθήκοντα όπως 
ορίζονται από το άρθρο 59 παρ. 4 α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/10 : Αρθρο 59 Ν 3852/10 παρ. 4. 
 Οι αντιδήµαρχοι, εκτός των καθ΄ ύλην αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζει σε 
αυτούς ο δήµαρχος, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οπωσδήποτε και οι 
αρµοδιότητες για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και 
τις ακόλουθες κατά τόπον αρµοδιότητες. 
 4 α. Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστηµένες στην ∆ηµοτική Ενότητα. 
 4 β. Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που 
εκτελούνται στην δηµοτική ενότητα. 
 4 γ. Μεριµνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που 
βρίσκεται στην δηµοτική ενότητα. 
 4 δ. Υπογράφουν µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά 
και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που 
λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας. 
 4 ε. Συνεργάζονται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών 
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για επίλυση των 
προβληµάτων τους. 
 4 στ. Ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να τους µεταβιβάσει µε 
απόφασή του ο δήµαρχος που αφορά την ενότητα. 
 Β. Ειδικά καθήκοντα (άρθρο 59 παρ. 4 στ Ν.3852/10) 
 
1. Παρτσαλάκης Αντώνιος του Ευαγγέλου κατά τόπο Αντιδήµαρχος για την 
∆ηµοτική Ενότητα Μυθήµνης, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α 
του παρόντος και του συντονισµού των Τοπικών Συµβουλίων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας, αναθέτουµε και τις αρµοδιότητες επί θεµάτων: 
 α. Υδρευσης – Άδρευσης- Βιολογικού Καθαρισµού 
 β. Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Μυθήµνης 
Επίσης ο κ. Παρτσαλάκης Αντώνιος ορίζεται αναπληρωτής ∆ηµάρχου για την 
περίοδο από 1/9/2014 έως 31/12/2016. 
2. Ξυπολιτάκης Εµµανουήλ, κατά τόπον αντιδήµαρχος για το τµήµα της 
∆ηµοτικής Ενότητας Κισάµου που ορίζουν οι Τοπικές Κοινότητες, πλην της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Κισάµου, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου 
Α΄ του παρόντος και του συντονισµού των παραπάνω Κοινοτήτων, αναθέτουµε και 
τις αρµοδιότητες επί θεµάτων: 
 α. Καθαριότητα ∆ήµου 
 β. Περιβάλλοντος και πρασίνου. 
 γ. Πολιτικής Προστασίας 
 δ. Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Κισάµου (πλην της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κισάµου) 
2. Γλαµπεδάκης Βασίλειος, κατά τόπον αντιδήµαρχος για το τµήµα της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ιναχωρίου που ορίζουν οι Τοπικές Κοινότητες, πέραν των 
γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α΄ του παρόντος και του συντονισµού των 
παραπάνω Κοινοτήτων, αναθέτουµε και τις αρµοδιότητες επί θεµάτων: 
 α. Παιδείας και Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών. 
 β. ∆ηµόσιας Υγιεινής, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 γ. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεµάτων της ∆/νσης Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη και λειτουργίας των ΚΕΠ. 
 δ. Ευθύνη, συντονισµό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών 
εγγράφων τόσο µεταξύ των Υπηρεσιών όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους. 
 ε. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεµάτων ∆ηµοτικής Περιουσίας και 
Προµηθειών. 4. Βαρουχάκη - Μαραγκουδάκη Σταυρούλα, κατά τόπον Αντιδήµαρχος για το 
τµήµα της δηµοτικής ενότητας Κισάµου που ορίζει η ∆ηµοτική Κοινότητα 
Κισάµου, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α΄ του παρόντος και 
του συντονισµού της παραπάνω Κοινότητας, αναθέτουµε και τις αρµοδιότητες επί 
θεµάτων: 
 α. Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Κοινότητας Κισάµου. 
 β. Πρωτογενή Τοµέα & Τουρισµού. 
 γ. ∆ηµοτικού Φωτισµού. 
 δ. Νεολαίας & Αθλητισµού. 
 ε. Συντονισµός, εποπτεία και ευθύνη επί των θεµάτων της Υπαίθριας 
∆ιαφήµισης. 
 στ. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισµό επί των θεµάτων που σχετίζονται µε 
τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών. 
 ζ. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισµό επί των θεµάτων που αφορούν τον 
Πολιτισµό και ειδικότερα την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων, καθώς και προγραµµάτων βελτίωσης καλλιυεχνικών δεξιοτήτων των 
πολιτών. 
 η. Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών 
πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης 
των επισκέψεων σε αυτά. 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 Α. Γενικά καθήκοντα 

Οι Αντιδήµαρχοι, στα πλαίσια των κατευθύνσεων που χαράσσει η 

Εκτελεστική Επιτροπή επικουρούν τον ∆ήµαρχο : 

i. Στο συντονισµό και προαγωγή του δηµοτικού έργου. 

ii. Σε θέµατα συνεργασίας µε ΟΤΑ του Εσωτερικού και Εξωτερικού 

iii. Στα, κατά την δηµοτική ενότητα ευθύνης τους, καθήκοντα όπως 

ορίζονται από το άρθρο 59 παρ. 4 α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/10 : Αρθρο 59 Ν 3852/10 παρ. 4. 

 Οι αντιδήµαρχοι, εκτός των καθ΄ ύλην αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζει σε 

αυτούς ο δήµαρχος, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οπωσδήποτε και οι 

αρµοδιότητες για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και 

τις ακόλουθες κατά τόπον αρµοδιότητες. 

 4 α. Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστηµένες στην ∆ηµοτική Ενότητα. 

 4 β. Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που 

εκτελούνται στην δηµοτική ενότητα. 

 4 γ. Μεριµνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που 

βρίσκεται στην δηµοτική ενότητα. 

 4 δ. Υπογράφουν µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά 

και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που 

λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας. 

 4 ε. Συνεργάζονται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών 

κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για επίλυση των 

προβληµάτων τους. 

 4 στ. Ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να τους µεταβιβάσει µε 

απόφασή του ο δήµαρχος που αφορά την ενότητα. 

 Β. Ειδικά καθήκοντα (άρθρο 59 παρ. 4 στ Ν.3852/10) 

 

1. Παρτσαλάκης Αντώνιος του Ευαγγέλου κατά τόπο Αντιδήµαρχος για την 

∆ηµοτική Ενότητα Μυθήµνης, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α 

του παρόντος και του συντονισµού των Τοπικών Συµβουλίων της ∆ηµοτικής 

Ενότητας, αναθέτουµε και τις αρµοδιότητες επί θεµάτων: 

 α. Υδρευσης – Άδρευσης- Βιολογικού Καθαρισµού 

 β. Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Μυθήµνης 

Επίσης ο κ. Παρτσαλάκης Αντώνιος ορίζεται αναπληρωτής ∆ηµάρχου για την 

περίοδο από 1/9/2014 έως 31/12/2016. 

2. Ξυπολιτάκης Εµµανουήλ, κατά τόπον αντιδήµαρχος για το τµήµα της 

∆ηµοτικής Ενότητας Κισάµου που ορίζουν οι Τοπικές Κοινότητες, πλην της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Κισάµου, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου 

Α΄ του παρόντος και του συντονισµού των παραπάνω Κοινοτήτων, αναθέτουµε και 

τις αρµοδιότητες επί θεµάτων: 

 α. Καθαριότητα ∆ήµου 

 β. Περιβάλλοντος και πρασίνου. 

 γ. Πολιτικής Προστασίας 

 δ. Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Ενότητας Κισάµου (πλην της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Κισάµου) 

2. Γλαµπεδάκης Βασίλειος, κατά τόπον αντιδήµαρχος για το τµήµα της 

∆ηµοτικής Ενότητας Ιναχωρίου που ορίζουν οι Τοπικές Κοινότητες, πέραν των 

γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α΄ του παρόντος και του συντονισµού των 

παραπάνω Κοινοτήτων, αναθέτουµε και τις αρµοδιότητες επί θεµάτων: 

 α. Παιδείας και Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών. 

 β. ∆ηµόσιας Υγιεινής, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 γ. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεµάτων της ∆/νσης Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη και λειτουργίας των ΚΕΠ. 

 δ. Ευθύνη, συντονισµό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών 

εγγράφων τόσο µεταξύ των Υπηρεσιών όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους. 

 ε. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεµάτων ∆ηµοτικής Περιουσίας και 

Προµηθειών. 4. Βαρουχάκη - Μαραγκουδάκη Σταυρούλα, κατά τόπον Αντιδήµαρχος για το 

τµήµα της δηµοτικής ενότητας Κισάµου που ορίζει η ∆ηµοτική Κοινότητα 

Κισάµου, πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α΄ του παρόντος και 

του συντονισµού της παραπάνω Κοινότητας, αναθέτουµε και τις αρµοδιότητες επί 

θεµάτων: 

 α. Αγροτικής οδοποιίας ∆ηµοτικής Κοινότητας Κισάµου. 

 β. Πρωτογενή Τοµέα & Τουρισµού. 

 γ. ∆ηµοτικού Φωτισµού. 

 δ. Νεολαίας & Αθλητισµού. 

 ε. Συντονισµός, εποπτεία και ευθύνη επί των θεµάτων της Υπαίθριας 

∆ιαφήµισης. 

 στ. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισµό επί των θεµάτων που σχετίζονται µε 

τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών. 

 ζ. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισµό επί των θεµάτων που αφορούν τον 

Πολιτισµό και ειδικότερα την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεων, καθώς και προγραµµάτων βελτίωσης καλλιυεχνικών δεξιοτήτων των 

πολιτών. 

 η. Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης 

των επισκέψεων σε αυτά. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Νέα Ανακοινώσεις

©Δήμος Κισσάμου