Χορήγηση άδειας διακοπής κυκλοφορίας

  1. Αίτηση
  2. Ειδική υπεύθυνη δήλωση
  3. Διπλότυπο είσπραξης (εκδίδεται από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό στο Ταμείο του Δήμου)
  4. Ακριβή στοιχεία για τη διακοπή κυκλοφορίας (ημέρα, ώρες, τμήμα της οδού)
  5. Σε περίπτωση οικοδομικών εργασιών (ακριβές αντίγραφο του αρμόδιου Πολεοδομικού Τμήματος ):
  • άδεια οικοδομής
  • άδεια κατεδάφισης
  • άδεια εκσκαφής