Χορήγηση ειδικού αναπηρικού σήματος στάθμευσης για ΑMΕΑ

  1. Αίτηση
  2. Ειδική υπεύθυνη δήλωση
  3. Βεβαίωση της Α/θμιας Υγεινομικής Επιτροπής
  4. Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου