Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία απαιτείται:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο επιθυμεί να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας.