Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης στο Δήμο Κισάμου

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό  για μεταδημότευση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το Δήμο προέλευσης. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Δήμος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.
  3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου.
  5.  Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης και πιστοποιητικά από τα Μητρώα Αρρένων (για τα αγόρια)