Μεταβίβαση άδειας κέντρων διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων, θεάτρων και κινηματογράφων

(Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Α.Ν.445/37)

 1. Αίτηση, (συμπληρώνεται στο Δήμο)
 2. Η άδεια του κατ/τος - θεάτρου ή κινηματογράφου
 3. Αντίγραφα στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η μεταβίβαση (θεωρημένα)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει επέκταση ή ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος θεάτρου ή κινηματογράφου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 5. Μισθωτήριο θεωρημένο και να έχει κατατεθεί στην εφορία
 6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο)
 7. Βιβλιάριο Υγείας (θεωρημένο φωτ/φο).
 8. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (αναζητάται αυτεπάγγελτα από το Δήμο)
 9. Δημοτική ενημερότητα από αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
 10. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
 11. Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο , το ποσό των 880€ (euro) για τα κέντρα διασκέδασης, και το ποσό των 450€ (euro) για τα θέατρα και τους κινηματογράφους. (Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12172/22-3-02 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).
 12. Βεβαίωση δήλωσης μεταβολής της Δ.Ο.Υ. στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.
 13. Για τα κέντρα διασκέδασης βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.
 14. Δύο (2) ακριβή αντίγραφα των αρχικών κατόψεων, που χρησιμοποιήθηκαν για να εκδοθεί η πρώτη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος.