Άδεια λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων

Δικαιολογητικά αδειών λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου δηλούντος ότι περάτωσε τις εγκαταστάσεις του θεάτρου ή του κινηματογράφου και αιτείται την χορήγηση άδειας λειτουργίας αυτού, (συμπληρώνεται στο Δήμο)
 2. Φωτ/φο θεωρημένο της άδειας εγκατάστασης.
 3. Φωτ/φο θεωρημένο της άδειας οικοδομής των κτισμάτων του θεάτρου ή κινηματογράφου και βεβαίωση κυρίας χρήσης από την αρμόδια  Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών.
 4. Τέσσερις (4) κατόψεις του χώρου, από Διπλωματούχο Μηχανικό, στις οποίες να απεικονίζονται η διαρρύθμιση των θέσεων, τα παράθυρα, το πλάτος των διαδρόμων, των εξόδων, των κλιμάκων κ.λπ., και το εμβαδόν όλων των χώρων.
 5. Φωτ/φο θεωρημένο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Φωτ/φο θεωρημένο Βιβλιαρίου Υγείας από τη Δ/νση Υγιεινής.
 7. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, (αναζητάται αυτεπάγγελτα από το Δήμο).
 8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες πρόσφατες.
 9. Δημοτική ενημερότητα
 10. Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο, το ποσό των 450 euro.
 11. Φωτ/φο βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. για έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος.
 12. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του υπευθύνου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του στην οποία να δηλώνει το όνομα και τον αριθμό μητρώου ή αδείας, του υπευθύνου αδειούχου ηλεκτρολόγου για την λειτουργία του κινηματογράφου. Επίσης να δηλώνεται και ο υπεύθυνος χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.
 13. Άδεια χειριστού μηχανημάτων (ακριβές φωτ/φο).
 14. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας.
 15. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.