Άρδευση

Δικαιολογητικά για σύνδεση νέου υδρομέτρου:

Αίτηση η οποία παραλαμβάνεται από το Δήμο και πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο του αντίστοιχου Δημοτικού διαμερίσματος, εφόσον συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο.

Για μεταφορά ή διακοπή υδρομέτρου:

Αίτηση η οποία συμπληρώνεται στο Δήμο από τον ενδιαφερόμενο