Άδεια σπουδαστών - υποτρόφων - ερευνητών

Σπουδές (αρχική χορήγηση)

 1. Δύο αιτήσεις (παρέχονται από την υπηρεσία)
 2. 3 φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου
 3. Διαβατήριο (2 αντίγραφα)
 4. Βεβαίωση εγγραφής (ένα επιπλέον αντίγραφο)
 5. Βιβλιάριο υγείας (2 αντίγραφα)
 6. Υπεύθυνη δήλωση από τον πατέρα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφεται: «θα καλύπτω τα έξοδα διαμονής του/της ..... όσο σπουδάζει». Όταν τα έξοδα καλύπτονται από το ίδρυμα μια βεβαίωση που θα αναφέρει την κάλυψη και το διάστημα κάλυψης
 7. Παράβολο 150 € (από την υπηρεσία)

Σπουδές (Ανανέωση)

 1. Όλα τα προηγούμενα της αρχικής χορήγησης
 2. Αναλυτική βαθμολογία

Υπότροφοι - ειδικά προγράμματα

 1. Δύο αιτήσεις (παρέχονται από την υπηρεσία)
 2. 3 φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου
 3. Διαβατήριο (2 αντίγραφα)
 4. Βεβαίωση από το ίδρυμα για την συμμετοχή του αιτούντος σε υλοποιήσιμο πρόγραμμα (επιπλέον ένα αντίγραφο)
 5. Βιβλιάριο υγείας (2 αντίγραφα) ή βεβαίωση από το ίδρυμα ότι αναλαμβάνει την κάλυψη νοσηλείας (επιπλέον ένα αντίγραφο)

Ερευνητές

 1. Δύο αιτήσεις (παρέχονται από την υπηρεσία)
 2. 3 φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου
 3. Διαβατήριο (2 αντίγραφα). Στην ανανέωση απαιτείται η προηγούμενη άδεια παραμονής (2 αντίγραφα)
 4. Συμβόλαιο μεταξύ αιτούντος και ιδρύματος που να αναφέρει τη χρονική περίοδο και το μισθό (επιπλέον ένα αντίγραφο)
 5. Βιβλιάριο υγείας (2 αντίγραφα)
 6. Παράβολο 150 € από την υπηρεσία

Μέλος οικογένειας Ερευνητή

 1. Δύο αιτήσεις (παρέχονται από την υπηρεσία), για κάθε μέλος
 2. 3 φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, για κάθε μέλος
 3. Διαβατήριο (2 αντίγραφα). Στην ανανέωση απαιτείται η προηγούμενη άδεια παραμονής (2 αντίγραφα)
 4. Όλα τα δικαιολογητικά του συζύγου/πατέρα
 5. Παράβολο 150 € από την υπηρεσία για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άνω των 14 ετών

H Αίτηση χορηγείται από την Περιφέρεια Κρήτης.